Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti: MEDIN, a.s.
se sídlem: Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika
identifikační číslo: 43378030
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 686

1. Pojmy
Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek („Obchodní podmínky“) se rozumí pojmem:
1.1. Prodávající - MEDIN, a.s. se sídlem: Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika, identifikační číslo: 43378030, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 686;
1.2. Kupující - osoba, se kterou Prodávající uzavřel Kupní smlouvu (jak definována níže);
1.3. Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - Spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími;
1.4. Smluvní strany - Prodávající a Kupující;
1.5. Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Obchodních podmínek;
1.6. Kupní smlouva - závazkový vztah vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Kupní cenu; a
1.7. Kupní cena - cena Zboží sjednaná dle těchto Obchodních podmínek.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji Zboží včetně Kupních smluv o koupi Zboží uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.medin.cz (dále jen „Internetový obchod“).
2.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
2.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
2.4. Obchodní podmínky Kupujícího nejsou součástí Kupní smlouvy, a to ani v případě, že nebyly Prodávajícím výslovně odmítnuty. Použití Obchodních podmínek Kupujícího je zcela vyloučeno, ledaže se Prodávající a Kupující dohodnou výslovně písemně jinak.
2.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změny Obchodních podmínek budou Kupujícímu oznámeny nejméně 30 dnů přede dnem účinnosti změny. Kupující je povinen se s novelizovanými Obchodními podmínkami seznámit. Pokud nebude Kupující souhlasit se změnou Obchodních podmínek, je oprávněn Kupní smlouvu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení změny Obchodních podmínek, nejdéle však do data účinnosti změny Obchodních podmínek, písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi Prodávajícímu. Neprojeví-li Kupující včas písemně vůli Kupní smlouvu vypovědět, stávají se novelizované Obchodní podmínky závazné pro další smluvní vztah podle Kupní smlouvy.

3. Kupní smlouva při Internetovém obchodu
3.1. Internetový obchod obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení Kupní ceny. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v Internetovém obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
3.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky
3.4. K uzavření Kupní smlouvy dochází doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na Kupujícím uvedenou elektronickou adresu.
3.5. Kupující je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení pouze se souhlasem Prodávajícího. Prodávající má nárok uplatňovat nárok na náhradu škody a náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené objednávky. V takovém případě Prodávající neprodleně písemně vyrozumí Kupujícího o vzniku a odhadované výši těchto nákladů.
3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy, kteréžto náklady (na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. Kupní smlouva při prodeji mimo Internetový obchod
4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Kupní cenu.
4.2. K uzavření Kupní smlouvy dochází v každém z těchto případů:

  • Prodávající potvrdí přijetí objednávky Kupujícího v celém rozsahu a bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn oproti znění objednávky zaslané Kupujícím. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání nebo předání Zboží Kupujícímu v souladu s objednávkou;
  • Kupující potvrdí přijetí nabídky Prodávajícího v celém rozsahu. Jakékoli dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny oproti nabídce zaslané Prodávajícím se považují za nový návrh k uzavření Kupní smlouvy;
  • Kupující převezme Zboží a potvrdí dodací doklad; a nebo
  • Kupující převezme Zboží a zaplatí za něj.

4.3. Objednávku Zboží provádí Kupující písemně (lze také emailem či faxem). Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, porozuměl jim a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
4.4. V objednávce uvede Kupující údaje stanovené Kupní smlouvou, zejména:

  • identifikační údaje Kupujícího;
  • typ objednávaného Zboží; a
  • počet kusů objednaného Zboží jednotlivě pro každý typ.

Pokud Prodávající považuje údaje v objednávce za nepřesné či neúplné, vyrozumí o této skutečnosti Kupujícího a vyzve jej k doplnění. Do doručení doplnění nelze považovat objednávku za kompletní a potvrzenou.
4.5. Kupující je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení pouze se souhlasem Prodávajícího. Prodávající má nárok uplatňovat nárok na náhradu škody a náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené objednávky. V takovém případě Prodávající neprodleně písemně vyrozumí Kupujícího o vzniku a odhadované výši těchto nákladů

5. Práva a povinnosti Smluvních stran
5.1. Základní povinností Prodávajícího je dodat Zboží Kupujícímu, předat mu příslušné doklady a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
5.2. Základní povinností Kupujícího je zaplatit za Zboží Kupní cenu ve stanoveném termínu splatnosti a převzít dodané Zboží v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a/nebo Kupní Smlouvy.
5.3. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci objednávky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodní firmy/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu zastupujících osob, telefonních čísel, dále sloučení nebo splynutí s jiným subjektem.

6. Dodání Zboží
6.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, kvalitě a provedení určené v Kupní smlouvě. Spolu se Zbožím je Prodávající povinen Kupujícímu dodat doklady, které jsou výslovně uvedeny v Kupní smlouvě.
6.2. Prodávající je oprávněn dodat Zboží kdykoli během dodací lhůty určené v Kupní smlouvě. Pokud dodací lhůta není stanovena, má se za to, že Zboží bude dodáno ve lhůtě v sortimentu, vzdálenosti, okolnostech, místě a čase obvyklém.
6.3. Dílčí dodávky Zboží jsou přípustné, není-li písemně mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.
6.4. Samotné dodání Zboží je zpravidla uskutečněno přes externí přepravní společnost na náklady Kupujícího, pokud není písemně mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.5. Způsob doručení Zboží v případě prodeje prostřednictvím Internetového obchodu určuje Kupující, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.
6.6. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodání Zboží zpožděno kvůli nepředvídaným událostem, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením, nebo zpožděním či nesplněním subdodávek a dále obdobných případů dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Trvají-li překážky dle předchozí věty déle než 1 měsíc nebo dojde-li k zastavení provozu v podniku Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
6.7. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží není podstatným porušením Kupní smlouvy.
6.8. Kupující je povinen dodané Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží v termínu dodání nepřevezme, je Prodávající oprávněn dle své volby buď zaslat Zboží Kupujícímu na jeho náklady a nebezpečí nebo Zboží na náklady Kupujícího a na jeho nebezpečí skladovat. Prodávající je dále v souvislosti s odmítnutím Kupujícího převzít Zboží oprávněn od Kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit.
6.9. Dokladem o dodání Zboží je faktura nebo dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahující specifikaci druhu a množství Zboží. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.10. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny včetně případného příslušenství.
6.11. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Zboží Kupujícímu, popř. jejím odesláním či předáním dopravci, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
6.12. Dojde-li k prodlení s převzetím Zboží z důvodu na straně Kupujícího, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v první den takového prodlení.

7. Kupní cena
7.1. Kupní cena Zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem Prodávajícího platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, nebo je určena písemnou Kupní smlouvou, platnou objednávkou Kupujícího nebo platnou nabídkou Prodávajícího. Dohoda o Kupní ceně Zboží vznikne i tím, že Kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí Zboží cenu ve výši požadované Prodávajícím. V případě prodeje prostřednictvím Internetového obchodu je Kupní cena Zboží stanovena v Internetovém obchodu.
7.2. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu i tehdy, pokud bylo Zboží poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
7.3. Kupní cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění a cla, není-li písemně Smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud není uvedeno jinak, Kupní cena je uváděna bez DPH, s výjimkou Internetového obchodu, který obsahuje Kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků.
7.4. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího uvedený na daňovém dokladu (dále jen „Účet Prodávajícího“);
• v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika; a nebo
• v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
7.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. Náklady spojené s bezhotovostní platbou (bankovní poplatky atd.) je povinen hradit Kupující.
7.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. V ostatních případech je při platbě v hotovosti či v případě platby na dobírku Kupní cena splatná při převzetí Zboží, v případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná ve lhůtě stanovené na daňovém dokladu.
7.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, kterou zašle v tištěné nebo elektronické podobě v souladu s platnou legislativou na adresu Kupujícího.
7.8. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní smlouvy se stanoví dohodou Smluvních stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení. Nárok na náhradu škody Prodávajícího tím není dotčen.

8. Fakturace
8.1. Daňový doklad musí být Kupujícímu předána nebo odeslána na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě nebo na jinou adresu, kterou Kupující určil v objednávce. Odesláním se rozumí i odeslání elektronickými prostředky.
8.2. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti určené daňovým dokladem tak, aby nejpozději v den splatnosti daňového dokladu byly finanční prostředky připsány na Účet Prodávajícího.
8.3. Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu.

9. Odpovědnost za vady Zboží, Záruka
9.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními Občanského zákoníku).
9.2. Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu 2 let vlastnosti stanovené Kupní smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Záruční doba začíná běžet ode dne předání Zboží Kupujícímu.
9.3. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího bez zavinění Prodávajícího, dále za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, užívání, skladování, nadměrného opotřebení, jakož i vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou.

10. Postup při uplatňování a vyřizování reklamací
10.1. V případě, že dodané Zboží bude mít vadu, je Kupující povinen tuto vadu či vady Zboží u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vady Zboží je Kupující povinen Prodávajícímu hodnověrným způsobem prokázat. Kupující je povinen do doby doručení zpět Prodávajícímu uskladnit Zboží, ohledně něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního Zboží a nesmí se Zbožím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu reklamovaných vad Prodávajícím.
10.2. Reklamace musí být písemná (doručena Prodávajícímu doporučeným dopisem, e-mailem, faxem nebo osobně) a musí v ní být uveden charakter vady.. Prodávající určuje, zda reklamaci vyřídí odstraněním vady Zboží opravou, výměnou Zboží nebo slevou z Kupní ceny dodaného Zboží. Po obdržení reklamace je Prodávající povinen ve lhůtě 30 kalendářních dnů písemně vyrozumět Kupujícího o posouzení reklamace. Dohodou Smluvních stran je možné tuto lhůtu prodloužit. I po této lhůtě je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže jako neoprávněná. V reklamaci uplatní Kupující nárok z vad Zboží v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
10.3. Reklamační řízení nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit řádně a včas celou Kupní cenu za Zboží.
10.4. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady se neuplatní, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

11. Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem
11.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo v souladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku v případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. Rozhodne-li se Kupující - Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od Kupní smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí Zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: prodej@medin.cz.
11.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 11.1. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu, nepoužité, kompletní a s dokladem o koupi. V případě, že bude vrácené Zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající Kupní cenu, kterou vrací Kupujícímu v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 2999 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující – Spotřebitel.
11.3. Kupní cena za vrácené Zboží bude Kupujícímu Spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
11.4. Kromě případů, kdy je odstoupení od Kupní smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující - Spotřebitel odstoupit mimo jiné od smluv:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy;
• na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;
• na dodávku Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; a nebo
• na dodání specifického Zboží, které ztrácí svou hodnotu již samotným porušením jeho originálního obalu.

12. Doručování
12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně oproti potvrzení o převzetí nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
12.2. Zpráva je doručena:
• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít; a nebo
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. Odpovědnost za škodu, náhrada škody
13.1. Odpovědnost Smluvních stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, není-li v těchto Obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě uvedeno jinak.
13.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Prodávajícího ze závazkového vztahu na základě těchto Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
13.3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Smluvním stranám či třetím osobám. Smluvní strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Prodávajícího nebo Kupujícího, představuje částku maximálně do výše Kupní ceny dodaného Zboží, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li písemnou dohodou Smluvních stran sjednána jiná výše.
13.4. Odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti se Smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti z Kupní smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli („vyšší moc“). Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost z Kupní smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou Smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
13.5 Kupující bere na vědomí, že Zboží je určeno výhradně pro použití ve zdravotnictví (dle CE certifikace). Kupující není oprávněn s CE značkou jakékoli manipulovat. V případě použití pro jakékoli jiné než certifikované účely Prodávající neodpovídá Kupujícímu za takto vzniklou škodu.

14. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
14.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost ohledně informací, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Kupní smlouvy a které nejsou veřejně známé.
14.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění dle Kupní smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného Zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění Kupní smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
14.3 Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy (a využití pro marketingové účely) Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i zaslání vyjádření prostřednictvím elektronické pošty.

15. Závěrečná ujednání
15.1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.2. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží od Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
15.3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné v období od 1. 1. 2014 až do vydání nových všeobecných obchodních podmínek a ruší veškerá předchozí znění Obchodních podmínek.
15.4. Příslušné části Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.
15.5. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné i pro právní nástupce Smluvních stran.
15.6. Změna práv a povinností z uzavřené Kupní smlouvy, jakož i celkové či částečné postoupení práv a povinností Kupujícího z takové Kupní smlouvy, podléhají souhlasu Prodávajícího. Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy na třetí osobu.
15.7. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší Smluvní stranu v porovnání s druhou Smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly; to neplatí, pokud je Kupujícím Spotřebitel.
15.8. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
15.9. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. V případě přeshraničního uzavření Kupní smlouvy se smluvní vztah mezi Smluvními stranami řídí dále Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980.
15.10. Uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem Občanského zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů. Případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami budou rozhodovány soudy ČR.
15.11. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika, adresa elektronické pošty prodej@medin.cz, telefon +420 566 684 111.


V Novém Městě na Moravě dne 22. 10. 2014

Vytisknout stránku